วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4) ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และกำหนดรูปแบบกลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เมื่อ วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4) ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และกำหนดรูปแบบกลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน